Понеділок, 17-05-2021, 15:10
Навігація

Статистика
Ви помітили помилку в тексті?
Виділіть текст з помилкою
та натисніть кнопку
Наша група

Свята
Св'ята УкрвЇни

Наш банер
Маріупольський машинобудівний коледж


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕДЖУ

Машинобудівний технікум створений наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР від 05.07.1969 р. № 254, заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти України наказом від 28.11.1991 р. № 231.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів від 25.05.1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти від 20.06.1997 р. № 218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти», технікум увійшов до складу Приазовського державного технічного університету як структурний підрозділ без права юридичної особи.

На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.2010 року № 1/11-1003, наказом ректора Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» № 62-05 від 18.03.2010 р., Машинобудівний технікум Приазовського державного технічного університету перейменовано у Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі коледж). Відокремлений структурний підрозділ Маріупольський машинобудівний фаховий коледж
Державного вищого навчального закладу «Приазовський Державний технічний університет» 

Коледж є вищим навчальним закладом фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку спеціалістів з освітньо-кваліфікаційним рівнем – фаховий молодший бакалавр.

Основними напрямками діяльності коледжу є:

- підготовка фахових молодших бакалаврів згідно з держзамовленням та договірними зобов’язаннями з відповідних напрямків для різних сфер народного господарства;

- підготовка кваліфікованих робітників відповідних професій;

- підготовка громадян України до вступу у ЗВО;

- здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну і методичну діяльність;

- забезпечення умов для оволодіння студентами знань про людину, природу та суспільство;

- формування соціально зрілої особистості;

- виховання морально, психічно та фізично здорового покоління громадян;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємодопомоги у стосунках між робітниками, викладачами та студентами;

- проведення наукових досліджень, пошукової роботи, творчої діяльності як основи підготовки майбутніх спеціалістів;

- інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію на ринку праці.

Перелік спеціальностей за якими Маріупольський машинобудівний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» здійснює підготовку фахівців та їх відповідність перелікам спеціальностей 2007 та 2015 р.р. наведено у таблиці.

Перелік спеціальностей за якими

Маріупольський машинобудівний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» здійснює підготовку фахівців та їх відповідність перелікам спеціальностей 2007 та 2015 років

 

Перелік спеціальностей 2007 р.

(Постанова КМУ від 20.06.2007р. №839)

Перелік спеціальностей 2015 р

(Постанова КМУ від 29.04.2015р. №266).

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

5.03050201Інформаційна діяльність підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5.03050401Економіка підприємства

051 Економіка

5.03050901Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

5.05010301Розробка програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

5.05050401Зварювальне виробництво

131 Прикладна механіка

5.05050201Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050302Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

133 Галузеве машинобудування

 

З 01 вересня 2016 року освітня діяльність коледжу здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» на підставі акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівням молодшого спеціаліста) та ліцензійного обсягу Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ», затвердженого наказом МОНУ.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на базі повної середньої освіти, а також на базі повної середньої освіти та освітньо-кваліфікованого рівня «Кваліфікований робітник». Усі спеціальності ліцензовані та акредитовані за І-м рівнем акредитації.

Керівником коледжу є директор Кривошеєнко Євген Іванович, який займає цю посаду з 01.12.1987 р. Освіта – вища, закінчив у 1969 році Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси», має кваліфікацію інженера-механіка. З жовтня 1969 року до грудня 1987 року працював інженером-конструктором, начальником конструкторської групи, начальником відділу підготовки кадрів Відкритого акціонерного товариства «Азовмаш» (протягом 12 років). Як викладач має вищу кваліфікаційну категорію, відмінник освіти, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Антон Макаренко», медаллю «Заслуженому працівнику університету за сумлінну працю».

Коледж в своєму складі має такі структурні підрозділи:

          - навчальне відділення;

- п`ять циклових комісій;

- навчальні кабінети і лабораторії;

- дві бібліотеки з читальними залами;

- методичний кабінет;

- методичний кабінет з охорони праці;

- методичний кабінет з виробничої практики та працевлаштування;

- кабінет стандартизації;

- навчальна частина;

- господарська частина, буфет, медичний пункт;

- інші підрозділи, необхідні для виконання поставлених перед навчальним закладом завдань.

В своїй діяльності коледж керується нормативними та законодавчими актами в галузі вищої освіти, затвердженими Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Донецькою обласною радою, Донецькою обласною адміністрацією (Конституція України, Державна національна програма «Освіта», «Україна XXI століття», Закон «Про вищу освіту», Указ Президента України «Про національну доктрину в галузі освіти», Закон України «Про національну програму інформатизації», «Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року», «Донбас у XXI столітті. Уроки реформ. Стратегія розвитку», «Статут ДВНЗ «ПДТУ», «Положення про Маріупольський машинобудівний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ», а також «Комплексна програма розвитку коледжу на поточний рік та подальшу перспективу»).

Для надання освітніх послуг коледж має міцну навчально-матеріальну базу, соціальну інфраструктуру і добре укомплектований педагогічними кадрами штат. Матеріально-технічна база коледжу відповідає державним стандартам та забезпечує можливість аудиторних занять, занять з комп'ютерною технікою, проведення спортивно-масової роботи, забезпечує необхідні умови самостійної роботи студентів, організації їх відпочинку та відповідає сучасним вимогам щодо організації та проведення навчального процесу у галузі вищої освіти.

Висока якість навчання гарантується розвиненою інфраструктурою, наявністю сучасної обчислювальної техніки з комп'ютерною мережею, наявністю бібліотеки з фондом фахової літератури, сучасною матеріально-технічною базою, інноваційними технологіями навчання, можливістю практичної підготовки студентів на підприємствах та в організаціях з врахуванням регіональних особливостей.

Виховна робота в коледжі є невід'ємною складовою загального навчально-виховного процесу, вона базується на Концепції національної системи виховання.

В коледжі належну увагу приділяють якості навчання на основі стандартів вищої освіти. Продовжується впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій навчання. Впроваджується система ступеневої підготовки спеціалістів.

Удосконалення роботи коледжу проводиться за такими пріоритетними напрямками:

- вдосконалення структури управління навчально-виховним процесом;

- науково-методичне забезпечення навчального процесу;

- виконання програми виховної роботи;

- модернізація та реконструкція матеріально-технічної бази;

- систематичний контроль за ходом навчально-виховного процесу.

У коледжі на постійній плановій основі працює адміністративна рада, педагогічна рада, навчально-методична рада, рада з організації виховної роботи, атестаційна комісія, у функції якої, крім вивчення роботи педагогічних працівників та їх атестації, входять питання етики викладацької діяльності та інші кадрові питання.

Оперативні питання вирішуються на щотижневих адміністративних нарадах. Усі прийняті рішення є гласними, за виконанням прийнятих рішень встановлюється діючий контроль. Інформація доступна кожному члену колективу.

Набір абітурієнтів на навчання складається на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування (термін навчання – 1 рік 10 місяців) та спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення; 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування (термін навчання – 2 роки 10 місяців), а також за скороченим терміном навчання на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за спеціальностями 051 «Економіка», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування (термін навчання – 1 рік 5 місяців) та за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення; 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування (термін навчання – 1 рік 10 місяців).

У коледжі склався висококваліфікований, досвідчений, працездатний педагогічний колектив. Освітній процес забезпечують штатні викладачі та викладачі що працюють за внутрішнім сумісництвом.

Для забезпечення навчального процесу в коледжі створено п’ять циклових комісій з напрямів: економіка підприємства, машинобудування, зварювання, програмна інженерія, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Яка зараз пара...
Учбовий рік: 2020/2021
Понеділок, 17-05-2021, 15:10

Зараз йде 5 пара

Експрес новини

Моя анкета
Добрий день, Гость,

E-mail:
Пароль:

Корисні посилання

http://mon.gov.ua/

http://osvita.ua/

освітній портал Педагогічна преса


Експрес-опитування
Оцініть наш сайт?
Всего ответов: 284

Зараз на сайті

Дзвінки

счетчик посещений
Copyright by MMK PGTU © 2009-2021 | Angelika Gorobey